Ik vertrek op vakantie. Moet ik bepaalde documenten meenemen?
 • De verplichte ziekteverkzekering voorziet documenten voor een ‘tijdelijk verblijf’ die u kunt tonen in uw land van verblijf, wanneer u dringende medische verzorging nodig hebt. Dankzij dit document zullen de medische kosten rechtstreeks aangerekend worden aan uw ziekenfonds en moet u maar een klein bedrag zelf betalen (het remgeld).
 • De voorziene documenten kunnen niet gebruikt worden voor geprogrammeerde verzorging (d.w.z. wanneer het hoofddoel of bijdoel is om zich te laten verzorgen in het buitenland.
 • U kan de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) gebruiken binnen de Europese Unie, in Zwitserland, in Noorwegen, in IJsland en in Liechtenstein. U kan de EZVK ook gebruiken in Noord-Macedonië en Australië (meer info hierover in hoofdstuk 1).
 • Er bestaan speciale formulieren van ‘tijdelijk verblijf’ voor Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Marokko, Servië, Tunesië en Turkije.

In bepaalde landen komen bepaalde nationaliteiten niet in aanmerking voor het verdrag (Algerije, Marokko, Tunesië). Ze hebben dus geen recht op deze formulieren.

In bepaalde landen is het bilateraal verdrag niet van toepassing op zelfstandigen (Algerije, Marokko). Ze hebben dus geen recht op deze formulieren.

 

Land

Documenten

Algemene regeling

(1)

Zelfstandige regeling (2)

Albanië

BE-AL 111

BE-AL 111

Algerije*

B ALG 8

Geen document

Bosnië-Herzegovina

BE-BIH111

BE-BIH111

Marokko*

BM 111

Geen document

Montenegro

BE-MNE 111

BE-MNE 111

Servië

BE-SRB 111

BE-SRB 111

Tunesië*

BE-TN 111

BE-TN 111

Turkije*

B E-TR111

BE-TR111

(1) Loontrekkende, werkloze, gehandicapte, student, gepensioneerde, invalide en ingezetene (gerechtigden en hun personen ten laste)
(2) werknemer, gepensioneerde en invalide (gerechtigden en hun personen ten laste)
*In deze landen, is het verdrag op bepaalde nationaliteiten niet van toepassing.

 • De rest van de wereld: geen document.
Hoe moet ik het document ‘tijdelijk verblijf’ gebruiken?

Als het gaat om publieke ziekenhuizen of zorgverleners:

 • Bij een ziekenhuisopname: het document wordt voorgelegd aan het buitenlandse ziekenhuis. Als u de EZVK gebruikt, moet het ziekenhuis er normaal gezien een kopie van maken en u de EVZK terug bezorgen. Dankzij dit document worden de medische kosten meteen aangerekend aan uw ziekenfonds op basis van de tarieven die van kracht zijn in het verblijfland. Het is mogelijk dat u zelf een bedrag moet betalen, de ‘rest die ten laste blijft’ of het remgeld. Als u echter bijdragen voor de aanvullende verzekering betaalt, kan het remgeld, het bedrag dat u zelf moet betalen, door uw ziekenfonds betaald worden via Mediphone Assist, de reisbijstand van het ziekenfonds. Daarvoor moet u wel binnen de 48 uur contact opnemen met Mediphone Assist.
 • In geval van ambulante verzorging: in bepaalde landen is de medische verzorging gratis op vertoon van het document. In de meeste landen moet u echter de ambulante verzorging eerst zelf betalen. U kan de facturen daarna, samen met het document, voor terugbetaling voorleggen aan het lokale ziekenfonds. U kan de facturen ook bij uw terugkeer in België binnenbrengen bij uw ziekenfonds (meer info hierover in hoofdstuk 3).
 • Als het gaat om ambulante verzorging na een wintersportongeval, moet u Mediphone Assist, de bijstandscentrale van uw ziekenfonds, binnen de 48 uur contacteren. In geval van dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie (waarmee al in België gestart was), kan Mediphone Assist ook de medische kosten in het buitenland ten laste nemen. Hiervoor moet u Mediphone Assist een maand voor uw vertrek contacteren, zodat de nodige maatregels genomen kunnen worden. 

Als het gaat om privé ziekenhuizen of zorgverleners: Privé ziekenhuizen of privé zorgverleners aanvaarden de EZVK of het document ‘tijdelijk verblijf’ niet.

 • Bij een ziekenhuisopname: neemt u binnen de 48 uur contact op met Mediphone Assist, de reisbijstandscentrale van uw ziekenfonds.
 • In geval van ambulante verzorging:
  • Als het gaat om ambulante verzorging na een wintersportongeval, moet u Mediphone Assist, de bijstandscentrale van uw ziekenfonds, binnen de 48 uur contacteren.
  • In geval van dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie of radiotherapie (die al aangevat werd in België), kan Mediphone Assist ook de medische kosten in het buitenland ten laste nemen. Hiervoor moet u Mediphone Assist echter een maand vóór uw vertrek contacteren, zodat de nodige maatregels genomen kunnen worden.

In de andere gevallen brengt u bij uw terugkeer naar België de facturen van uw medische kosten bij uw ziekenfonds binnen.

Ik heb medische verzorging nodig tijdens mijn verblijf in het buitenland, wat moet ik doen?

U toont uw EZVK of uw document van tijdelijk verblijf aan de zorgverlener (zie punt "Hoe moet ik het document 'tijdelijk verblijf' gebruiken?").

De dienst DZB dekt uw verblijf in 53 landen, waaronder alle landen van de EU. De voorwaarde is wel dat u vóór uw vertrek de bijdragen voor de aanvullende verzekering betaald hebt. In functie van het type verzorging:

 • Als het gaat om ambulante verzorging na een wintersportongeval, moet u binnen de 48 uur contact opnemen met Mediphone Assist, de bijstandscentrale van uw ziekenfonds. Mediphone Assist organiseert dan de bijstand, betaalt de facturen en repatrieert u indien nodig.
 • Bij een dringende ziekenhuisopname neemt u binnen de 48 uur contact op met Mediphone Assist (+32 (0)2 778 94 94). Mediphone Assist organiseert dan de bijstand, betaalt de facturen en repatrieert u indien nodig.
  • Het moet gaan om dringende en onvoorziene medische verzorging, zelfs al is het voor verzorging van een chronische aandoening of vooraf bestaande aandoening. In geval van een chronische ziekte of voorafbestaande aandoening, moet uw gezondheid goed genoeg zijn dat de reis het risico op gezondheidsproblemen niet vergroot.
 • In geval van dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie of radiotherapie (die al aangevat werd in België), kan Mediphone Assist ook de medische kosten in het buitenland ten laste nemen. Hiervoor moet u Mediphone Assist echter een maand vóór uw vertrek contacteren, om op tijd de nodige maatregels te kunnen nemen.
 • In geval van kleine medische problemen (ambulante verzorging): kan u Mediphone Assist (+32(0)2 778 94 94) contacteren om te weten waar u terecht kan voor medische verzorging in het buitenland (arts, apotheker, ziekenhuis). U moet deze medische verzorging dan zelf betalen, maar u kan ze voor terugbetaling indienen bij uw terugkeer in België.

 

Wat doet Mediphone Assist?

Mediphone Assist is de bijstandscentrale van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die 24/24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar is in geval van medische problemen tijdens een verblijf in het buitenland. De bijstandscentrale verzorgt o.a. de volgende dienstverlening:

 • informatie geven over artsen, apothekers, ziekenhuizen of verpleegkundigen in het buitenland:
  • waar kan ik de arts, tandarts, apotheker van wacht terugvinden?
  • waar kan ik het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde apotheker of medische praktijk vinden?
  • waar kan ik een arts vinden die Frans, Nederlands of Engels spreekt?
  • U kan Mediphone Assist ook vóór uw vertrek contacteren vanuit België, om uw reis voor te bereiden, wanneer u bijvoorbeeld nood hebt aan kinesitherapie tijdens uw vakantie in het buitenland.
 • de EZVK of het document van tijdelijk verblijf opsturen naar het ziekenhuis of de zorgverlener
 • de medische kosten betalen in geval van dringende verzorging in de landen beoogd door DZB. OPGELET: Als u buiten deze geografische zone reist, wordt u niet gedekt door Mediphone Assist en raden we u aan om een reisbijstandsverzekering te nemen bij een verzekeringsmaatschappij die een goede dekking aanbiedt voor dringende medische verzorging en repatriëring.
 • medisch advies geven
 • contact opnemen met de buitenlandse artsen en de familieleden in België
 • de repatriëring organiseren van de patiënt en een begeleider wanneer repatriëring nodig is vanuit medisch standpunt

Let op: Om een beroep te kunnen doen op Mediphone Assist, moet u de bijdragen voor de aanvullende verzekering betaald hebben van uw ziekenfondsen VÓÓR uw vertrek naar het buitenland.

Als ik mijn vakantie niet kan voortzetten, word ik dan gerepatrieerd door Mediphone Assist?

Het is Mediphone Assist die autonoom beslist of de repatriëring van de patiënt in België nodig is.

Mediphone Assist gaat over tot een repatriëring als het vanuit medisch standpunt nodig blijkt. In functie van de gezondheid van de patiënt, kan Mediphone Assist beslissen om de patiënt te laten terugkeren op de oorspronkelijke terugkeerdatum en met het oorspronkelijk voorziene vervoersmiddel. Als de oorspronkelijke terugkeerdatum niet mogelijk is of als de gezondheid van de patiënt bijzonder vervoer vereist, organiseert Mediphone Assist de repatriëring van de patiënt en eventueel een begeleider. Hoe en wanneer de repatriëring gebeurt, hangt af van de gezondheid van de patiënt. De repatriëringskosten worden volledig ten laste genomen en beheerd door de bijstandscentrale.

Let op: Om een beroep te doen op Mediphone Assist, moet u de bijdragen voor de aanvullende verzekering van het ziekenfonds betaald hebben VÓÓR uw vertrek naar het buitenland.

Waarvoor ben ik gedekt via mijn aanvullende verzekering?

De aanvullende verzekering van uw ziekenfonds biedt de dienst ‘Dringende zorgen in het buitenland’ aan.
Als aan de voorwaarden van de DZB voldaan wordt (zie "Wat zijn de tegenmoetkomingsvoorwaarden van de aanvullende verzekering?".), de dienst DZB bevat 2 luiken:

 • Bijstand, via de bijstandscentrale Mediphone Assist (+32 (0)2 778 94 94), 24 uur/24 beschikbaar, 7 dagen op 7. In geval van dringende EN onvoorziene medische problemen, kan Mediphone Assist u medisch en administratief advies geven, maar ook:
  • de EZVK of het document van tijdelijk verblijf versturen naar het ziekenhuis
  • betalingsgaranties verlenen in geval van een dringende ziekenhuisopname of dringende ambulante verzorging na een wintersportongeval, dialyse, zuurstoftherapie of chemotherapie (die al aangevat werd in België)
  • de familie en buitenlandse zorgverleners contacteren
  • de repatriëring organiseren van de patiënt als dit vanuit medisch standpunt nodig is
  • de repatriëring van een stoffelijk overschot organiseren
  • de repatriëring organiseren van een begeleider en eventueel de zending ter plaatse van een begeleider organiseren
  • geneesmiddelen, prothesen en apparaten opsturen als deze ter plaatse niet beschikbaar zijn
 • Financiële interventies bieden voor de medische kosten, de verplaatsingskosten, de verblijfskosten en de telefoonkosten (zie "Hoe een terugbetaling krijgen voor medische verzorging in het buitenland").
Wie kan rekenen op de aanvullende verzekering voor verzorging in het buitenland?
 • Personen die de bijdragen voor de aanvullende verzekering betaald hebben (en voor hun personen ten laste (PTL)) en dit, vóór de vertrekdatum naar het buitenland.
 • Personen die gedomicilieerd zijn in België (= officiële domicilie in België). Deze voorwaarde is niet van toepassing voor de volgende personen in geval van een reis buiten België en hun woonland:
  • werknemers (en hun PTL’s) die gedetacheerd zijn in het buitenland door hun Belgische werkgever
  • grensarbeiders (en hun PTL’s) die in België werken en in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland wonen
  • gepensioneerden, invaliden en hun personen ten laste die niet bij de gerechtigde wonen en die hun officiële woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie of Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en hun personen ten laste.
  • werknemers (en hun PTL’s) van de Belgische strijdkrachten bij het Eurocorps in Frankrijk.
Wat zijn de tegemoetkomingsvoorwaarden van de aanvullende verzekering?
 • U hebt de bijdragen voor de aanvullende verzekering betaald VÓÓR uw vertrek. Opgelet: als u zich nadien in orde brengt, is het te laat voor een tegemoetkoming.  
 • U verblijft in een land waarin u voordelen van de dienst DZB kunt genieten: de landen van de EU (België uitgezonderd), Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Albanië, Algerije, Bosnië, Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije, Andorra, Egypte, Israël, Jordanië, Kosovo, Libanon, Libië, Monaco, Palestina, San Marino, Syrië, Vaticaanstad.

Opgelet: bepaalde grondgebieden van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland zijn niet gedekt.
OPGELET: Als u naar een land gaat dat niet in deze lijst staat, raden we u aan om een reisverzekering te nemen bij een verzekeringsmaatschappij die een aangepaste dekking biedt voor dringende medische verzorging en repatriëring.

 • U moet Mediphone Assist binnen de 48 uur informeren in geval van een dringende ziekenhuisopname of ambulante verzorging na een wintersportongeval.
 • In geval van dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie of radiotherapie (die al aangevat werd in België), kan Mediphone Assist ook de medische kosten in het buitenland ten laste nemen. Hiervoor moet u Mediphone Assist echter een maand vóór uw vertrek contacteren, zodat de nodige maatregels genomen kunnen worden.
 • Het moet gaan om dringende en onvoorziene medische verzorging, zelfs als die gebeurt in het kader van een chronische ziekte of een vooraf bestaande aandoening. In geval van een chronische ziekte of vooraf bestaande aandoening, moet uw gezondheid goed genoeg zijn dat de reis het risico op gezondheidsproblemen niet vergroot.
 • De verzorging in het land van bestemming mag niet het hoofddoel of bijdoel van uw reis zijn.
 • U geniet een dekkingsperiode van 3 maanden per verblijf, die begint op de datum van de eerste medische verzorging. Voor studenten die in het kader van een uitwisselingsprogramma of een stage in een lidstaat van de Europese Unie of in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland verblijven, is de dekkingsperiode 12 maanden vanaf de vertrekdatum.
 • U dient de richtlijnen van de bijstandscentrale te volgen. Als u dit niet doet, loopt u het risico om uw recht op bijstand  en op terugbetaling te verliezen.
 • De verzekerde moet zich gedragen zoals elke voorzichtige persoon zich normaal in dezelfde omstandigheden zou gedragen.
Wat zijn de financiële tegemoetkomingen van de aanvullende verzekering?

Wanneer u aan de voorwaarden van de dienst "Dringende Zorgen Buitenland" (DZB) voldoet, kan u van de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds een tegemoetkoming krijgen.

De aanvullende verzekering betaalt een tegemoetkoming voor:

 • de medische kosten van een ziekenhuisopname (enkel voor de eerste 15 dagen, tenzij de toegediende verzorging nog als onmiddellijk en noodzakelijk beschouwd wordt en de verzorging niet kan wachten tot de terugkeer in België)
 • ambulante verzorging naar aanleiding van een wintersportongeval
 • kosten voor ambulante verzorging aan een terugbetaling van 75% van uw medische kosten voor ambulante verzorging (= alle verzorging waarvoor een nacht in het ziekenhuis niet nodig is) bij uw terugkeer) die dringend en onvoorzien is, als alle voorwaarden DZB vervuld zijn

Opgelet: de medische kosten voor ambulante verzorging na een wintersportongeval of in het kader van dialyse, zuurstoftherapie of chemotherapie worden volledig terugbetaald als een dossier geopend werd bij de bijstandscentrale. 

 • De vervoerskosten van de patiënt naar aanleiding van een ongeval of een ziekte (bv. van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis) worden ten laste genomen.
 • De vervoerskosten in geval van dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie worden terugbetaald aan maximum 100 euro per maand.
 • De kosten van medisch noodzakelijke repatriëring van de patiënt en een begeleider.  
 • De kosten voor de reis van de begeleider van België naar het buitenland (verzending ter plaatse) worden terugbetaald aan maximum 500 euro, als het nodig blijkt om een begeleidende persoon ter plaatse te sturen. Er moet een dossier geopend zijn bij de bijstandscentrale.
 • Voor de verblijfskosten is een terugbetaling van maximum 100 euro/dag (hotel, maaltijd, taxi,...) van toepassing als de aanwezigheid van een partner, een gezinslid of een naaste bij de patiënt gewenst is om menselijke of medische redenen, gedurende maximum 10 dagen.
 • de telefoonkosten van het eerste contact met Mediphone Assist (tot maximum 15 euro per dossier) in geval van een openstaand dossier bij de bijstandscentrale.
Welke kosten zijn niet inbegrepen in de aanvullende verzekering?

Bepaalde soorten kosten zijn uitgesloten uit de dekking van de dienst DZB:

 • kosten voor een verblijf in een centrum voor thermale herstelkuren of een hersteloord
 • kosten met betrekking tot een zwangerschap of een bevalling bij een onvoorzichtige reis (bijvoorbeeld: na de 36ste week zwangerschap)
 • schoonheidsbehandelingen en verjongingskuren
 • kosten met betrekking tot herstel/aankoop van een bril, een tandprothese of een hoorapparaat
 • kosten naar aanleiding van het beoefenen van een gevaarlijke sport zoals skiën buiten de piste of bungeespringen
 • geprogrammeerde verzorging
 • collocatie
 • verzorging na een ongeval in het kader van de uitoefening van een betaalde sport
 • verzorging als gevolg van rellen, van burgeroorlogen, van alle collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale oorsprong
 • natuurramp of industrieramp
 • verzorging te wijten aan alcohol, bedwelmende of verdovende middelen
 • poging tot zelfmoord of van een moedwillige daad van de betrokkene (behalve in geval van redding van personen of goederen)
 • deelname aan een misdaad of een misdrijf
 • vrijwillige vergroting van het risico

Alle details over de dienst ‘Dringende zorgen in het buitenland’ staan in de statuten. De bepalingen, zoals opgenomen in de statuten, zijn bindend. Ze geven een gedetailleerd overzicht van de voordelen en hun beperkingen, de terugbetalingsvoorwaarden en alle uitzonderingen.

U kan de statuten bekomen bij uw lokaal ziekenfondsagentschap of op de website van uw ziekenfonds.