Privacy

Draagwijdte van de op deze site vermelde informatie en intellectuele eigendom

Deze site wenst algemene informatie te verschaffen aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg, over MLOZ, zijn ziekenfondsen en de verbonden entiteiten, maar ook over hun activiteiten, dit is de uitvoering van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerde wet van 14 juli 1994) en de uitvoering van de vrije en aanvullende verzekering (wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen).

MLOZ stelt alles in het werk opdat de door deze site verstrekte informatie correct en actueel zou zijn. MLOZ kan echter niet garanderen dat alle informatie passend, juist, pertinent en volledig is. Het is niet de bedoeling dat deze informatie het advies van een specialist of professionele hulpverlener vervangt. MLOZ wijst overigens iedere verantwoordelijkheid af voor het gebruik van op deze site verkregen informatie of voor de inhoud van informatie afkomstig van andere sites waarnaar hij verwijst (idem voor de producten en diensten die er aangeboden worden), of nog voor het ontbreken van welbepaalde informatie.

Tenzij anders vermeld, behoren de rechten qua intellectuele eigendom van de inhoud van de site (waaronder o.a. teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, lay-out, enz. …) en van alle gegevens die samen deze site vormen (architectuur), toe aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. In afwijking van wat voorafgaat, is iedere integrale of partiële reproductie (in de vorm van citaten) toegestaan voor zover, bij de overname van de informatie (tekst, foto’s, enz…), de volgende voorwaarden nageleefd worden : vermelding, voor elke overname (artikels, foto’s, enz…) van de bron “Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen”.

Voor die vermelding moet een hyperlink gemaakt worden naar de site www.mloz.be.  De informatie die overgenomen wordt van deze site, mag nooit in een andere copyright geplaatst worden dan deze van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van MLOZ, zal iedere aanpassing, vertaling, schikking, verhuring en andere exploitatie, volledige of gedeeltelijke wijziging van deze site, onder welke vorm en met welk middel dan ook (elektronisch, mechanisch of een andere vorm) verboden zijn en strafbaar zijn met gerechtelijke vervolging, overeenkomstig de geldende wetgeving.